''

Szybki kontaktZooDelikatesy

BIURO

ul. Kasztanowa 9

80-540 Gdańsk
woj. pomorskie

NIP 5833156243

Zadzwoń


ALFA CENTRUM
tel: 730 705 773

CH MADISON
tel: 537 530 550

GALERIA METROPOLIA
tel: 58 772 45 72

CH MANHATTAN
tel: 58 767 78 10

CH OSOWA
tel: 58 554 47 84

PH UJEŚCISKO
tel: 58 728 49 96

CH KOWALE
tel: 58 301 92 89

GDYNIA STAROWIEJSKA
tel: 883 595 565

CH WITAWA
tel: 58 526 53 23

GALERIA RUMIA
tel: 668 041 062

BIURO
tel: 732 530 560

(pon.-pt. w godzinach 8:30-16:00)Napisz

email: biuro@zoodelikatesy.pl

gg: 54574074

facebook: zoodelikatesypl

Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU „PACZKA DLA PROSIACZKA” (dalej „Regulamin”)

Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „PACZKA DLA PROSIACZKA”, (zwanego dalej: „Konkursem”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Organizatorem”.

 1. Fundatorem nagrody w konkursie jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Fundatorem”.

 2. Konkurs trwa od 21.07.2017 -23.07.2017. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.

 1. Konkurs podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs jest loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu i członkowie najbliższej rodziny osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

 2. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zoodelikatesy.pl/regulamin-konkursu,p221.html oraz na fanpage ZooDelikatesy pod adresem www.facebook.com/zoodelikatesypl

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Nagrodą w Konkursie jest Paczka pokarmów marki ,,Alegia” Zawierająca: Karma Exclusiv dla Świnek Morskich, Mieszanka Ziół dla Świnki Morskiej, Łąkowy Przysmak, Przysmak 3w1.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać wszystkie poniższe czynności:

  a) polubić fanpage www.facebook.com/zoodelikatesypl

  b) polubić post konkursowy ,,PACZKA DLA PROSIACZKA”

  c) pod postem konkursowym należy umieścić zdjęcie Świnki Morskiej z podaniem jej imienia i ulubionego przysmaku.

 2. Każdy Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno zdjęcie, które weźmie udział w Konkursie.

 3. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że jego Zgłoszenie do Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

 4. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Zgłoszenia przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 7. Uczestnik biorący udział w Konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie zdjęcia konkursowego przez firmę Zoo Delikatesy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, w szczególności dodanie logo Organizatora oraz Fundator, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Fundatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 8. Zdjęcie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W ramach wygranej przewidziana jest Paczka pokarmów marki ,,Alegia” Zawierająca: Karma Exclusiv dla Świnek Morskich, Mieszanka Ziół dla Świnki Morskiej, Łąkowy Przysmak, Przysmak 3w1

 2. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, której zdjęcie otrzyma największą liczbę polubień ("like'ów") pod zdjęciem do 23.07.2017, do godz. 23.59.

 3. Po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie 7 dni laureat winien jest skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@zoodelikatesy.pl lub poprzez wiadomość na Facebooku w celu ustalenia daty odbioru i odebrać nagrodę za pokwitowaniem. Odbiór nagrody możliwy jest jedynie w jednym ze sklepiów stacjonarnych Zoo Delikatesy.

 4. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora – do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135). Podanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 2. Administratorem dany osobowych jest firma PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

 3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: biuro@zoodelikatesy.pl, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.

 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Zoo Delikatesów.

 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


Regulamin konkursu „Wytypuj wynik meczu Polska - Rumunia”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich prowadzony jest konkurs pod nazwą „Wytypuj wynik meczu Polska - Rumunia” (dalej: „Konkurs”).

1.2 Organizatorem konkursu jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Organizatorem”.

1.3 Fundatorem nagrody w konkursie jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Fundatorem”.

1.4 Konkurs jest organizowany i przeprowadzany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5 Konkurs będzie trwał od 09.06.2017 r. do 10.06.2017 r. (dalej: „Data Zakończenia Konkursu”).

§ 2. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

2.1 Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać wszystkie poniższe czynności:

a) wejść na stronę www.facebook.com/zoodelikatesypl

b) polubić stronę www.facebook.com/zoodelikatesypl

c) polubić post konkursowy opublikowany w dniu 09.06.2017 r

d) pod postem konkursowym należy umieścić komentarz zawierający jednoznaczny typ wyniku meczu Reprezentacji Polski vs Reprezentacji Rumunii, który odbędzie się 10.06.2017 r. o godz. 20:45

Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza, poprawnie wytypuje wynik tego meczu. Zgłoszenia można wysyłać do godziny 20:45 10.06.2017 r. Każdy z uczestników może wytypować tylko jeden wynik.

2.2 W Konkursie, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział każdy internauta bez względu na wiek (dalej: „Uczestnik”).

2.3 Uczestnicy małoletni biorą udział w Konkursie za zgodą jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego.

2.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu i członkowie najbliższej rodziny osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.5 Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik musi zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody przez Organizatora.

2.6 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacja (w razie wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu).

2.7 Nagrodą w konkursie jest Koszulka Nike Polska Euro 2016 Domowa Stadium 724633-100, wartość 299,99 zł.

2.8 W terminie 2 dni roboczych od Daty Zakończenia Konkursu, zwycięzca konkursu zostanie poinformowany przez organizatora o przyznaniu nagrody, poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.

2.9 Odbiór nagrody możliwy jest jedynie w wybranym przez laureata konkursu sklepie stacjonarnym Zoo Delikatesy.

2.10 Jeśli laureat Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków Regulaminu przysługujące mu prawo do nagrody wygasa.

2.11 Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagrody, ani żądania jej zamiany na ekwiwalent pieniężny.

2.12 Wydanie nagrody laureatowi Konkursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których zgłoszenia konkursowe zawierać będą pseudonimy wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Organizatora lub osób trzecich.

2.14 W przypadku podania poprawnego wyniku przez więcej niż jednego uczestnika konkursu, o wygranej decyduje dokładna data podania wyniku. Pierwszeństwo ma uczestnik, który jako pierwszy podał poprawny wynik.

2.15 W przypadku braku podania poprawnego wyniku przez żadnego z uczestników konkurs uznaje się za nierozwiązany, a nagroda nie zostaje przyznana.

2.16 Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

§ 3 Komisja konkursowa

3.1 Organizator powołuje Komisję konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Liczbę członków Komisji oraz osoby wchodzące w jej skład określa Organizator.

3.2 Do zadań Komisji konkursowej należy:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,

b) podsumowanie Konkursu i wyłonienie laureatów Konkursu.

3.3 Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych, w których nie mogą brać udziału Uczestnicy Konkursu. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół.

§ 4 Dane osobowe

4.1 Organizator (firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243) jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

4.2 Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a także statystycznych, analitycznych oraz nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.

4.3 Uczestnicy, podając swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora, w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata, ogłoszenia wyniku Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia nagród.

4.4 Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 4.3 powyżej, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika.

4.5 Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

4.6 Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych związanym z Konkursem, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia.

4.7 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Konkursu na Stronie Internetowej.

5.2 Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

5.3 Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt 5.1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

5.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zgłaszający reklamacje zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej: http://zoodelikatesy.pl/regulamin-konkursu,p221.html

6.2 Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu i dokonywania zmian w Regulaminie z tym, że zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników i obowiązują od momentu podania ich do wiadomości Uczestników Konkursu przez publikację na Stronie Internetowej. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania Konkursu, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie może mieć wpływu na prawa już nabyte przez jego Uczestników.

6.3 W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


REGULAMIN „GRUDZIEŃ BEZ VAT-U”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest Promocja „GRUDZIEŃ BEZ VAT-U”, (dalej „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Organizatorem”.
 3. Promocja urządzana jest na terenie Polski mającej na celu promocję karm dla psa i kota.
 4. Promocja polega na zakupie karmy dla psa lub kota pomniejszonej o podatek VAT.
 5. Promocja trwa od 05.12.2016r. godz. 00.00 do 31.12.2016r. Godz. 23.59.

Szczegóły promocji

 1. Promocją objęte są wszystkie karmy dla psa i kota dostępne w sklepie ZooDelikatesy tj. karmy suche, mokre oraz rozważone.
 2. Promocja polega na dokonaniu w w/w. okresie trwania zakupu karmy dla psa lub kota. Dokonując zakupu Klient otrzymuje rabat w wysokości podatku VAT, jakim objęte są dane produkty tj. 8% podatku VAT.
 3. Promocja łączy się wyłącznie z ofertami z Aplikacji Mobilnej ZooDelikatesów dostępnej pod adresem aplikacja.zoodelikatesy.pl
 4. Promocja nie dotyczy przysmaków dla psów lub kotów oraz innych produktów nie będących karmą.

Rekamacje

 1. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej www.zoodelikatesy.pl/regulamin-konkursu,p221.html
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z promocji, z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji „GRUDZIEŃ BEZ VAT-U”.
 5. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane oraz zachować dowód zakupu do czasu rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: biuro@zoodelikatesy.pl. W tytule należy wpisać: Reklamacja Promocja „GRUDZIEŃ BEZ VAT-U”
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora w jego siedzibie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.zoodelikatesy.pl.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji oraz praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 6. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do Organizatora. 

REGULAMIN PROMOCJI „15% RABATU” (dalej „Promocja”)

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest Promocja „15% RABATU”, (dalej „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Organizatorem”.
 3. Promocja urządzana jest na terenie Polski mającej na celu promocję marki Cat's Best i Rettenmaier.
 4. Promocja polega na zakupie piasku BOX Cat's Best 15 L. Następnie po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje 15% RABATU na każdorazowe zakupy piasku firmy Rettenmaier.
 5. Promocja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 6. Promocja trwa od 23.11.2016r. godz. 00.00 do 31.03.2017r. Godz. 23.59.

Szczegóły promocji

 1. Rabatem wysokości 15% objęte są wszystkie żwirki nieprzecenione firmy Rettenmaier dostępne w sklepie ZooDelikatesy.
 2. Promocja polega na dokonaniu w w/w. okresie trwania promocji zakupu piasku BOX Cat's Best 15 L. Dokonując zakupu Klient otrzymuje 15% RABATU upoważniający do wykorzystania na każdorazowy zakup piasku firmy Rettenmaier.
 3. Promocje nie łącza się ze sobą. Klient ma prawo wyboru pomiędzy promocjami, które występują w sklepie ZooDelikatesy w okresie trwania akcji rabatowej.
 4. Liczba piasków objętych promocją jest ograniczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się puli.

Reklamacje

 1. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://zoodelikatesy.pl/regulamin-konkursu,p221.html
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z promocji, z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji „15% RABATU”.
 5. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane oraz zachować dowód zakupu do czasu rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: biuro@zoodelikatesy.pl. W tytule należy wpisać: Reklamacja Promocja „15% RABATU”
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora w jego siedzibie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.zoodelikatesy.pl
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji oraz praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 6. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS MIKOŁAJKOWY” (dalej „Regulamin”)

Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „KONKURS MIKOŁAJKOWY”, (zwanego dalej: „Konkursem”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Organizatorem”.
 1. Fundatorem nagrody w konkursie jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Fundatorem”.
 2. Konkurs trwa od 15.11.16 – 06.12.2016 (ogłoszenie zwycięzcy) przy czym zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 06.12.2016 do godziny 12:00. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.
 1. Konkurs podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs jest loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu i członkowie najbliższej rodziny osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 2. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zoodelikatesy.pl/regulamin-konkursu,p221.html oraz na fanpage ZooDelikatesy pod adresem www.facebook.com/zoodelikatesypl
 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Nagrodą w Konkursie jest kosz przysmaków dla pupila.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać wszystkie poniższe czynności:a) wejść na stronę www.facebook.com/zoodelikatesyplb) pod postem konkursowym należy umieścić zdjęcie pupila, z widocznym motywem świątecznym
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno zdjęcie pupila, które weźmie udział w Konkursie.
 3. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że jego Zgłoszenie do Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 4. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Zgłoszenia przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 7. Uczestnik biorący udział w Konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie zdjęcia konkursowego przez firmę Zoo Delikatesy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, w szczególności dodanie logo Organizatora oraz Fundator, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Fundatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Zdjęcie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 9. Zdjęcie, które nie będzie posiadać motywu świątecznego nie weźmie udziału w konkursie.

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W ramach Konkursu przewidziany jest kosz przysmaków dla pupila.
 2. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, której zdjęcie otrzyma największą liczbę polubień ("like'ów") na dzień 06.12.2016, do godz. 12.00.
 3. Po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie 7 dni laureat winien jest skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@zoodelikatesy.pl lub poprzez wiadomość na Facebooku w celu ustalenia daty odbioru i odebrać nagrodę za pokwitowaniem. Możliwy jest jedynie odbiór nagrody w sklepie Zoo Delikatesy, w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.
 4. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora – do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135). Podanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 2. Administratorem dany osobowych jest firma PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.
 3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: biuro@zoodelikatesy.pl, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Zoo Delikatesów.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

REGULAMIN KONKURSU

Świąteczny Konkurs dla najmłodszych Klientów” (dalej „Regulamin”)

Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „Świąteczny Konkurs dla najmłodszych Klientów”, (zwanego dalej: „Konkursem”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Organizatorem”.
 1. Fundatorem nagrody w konkursie jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Fundatorem”.
 2. Konkurs trwa od 14.11.16 – 18.12.2016 (ogłoszenie zwycięzcy)  przy czym zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 17.12.2016 do godziny 21:00. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.
 1. Konkurs podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs jest loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu i członkowie najbliższej rodziny osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 2. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zoodelikatesy.pl/regulamin-konkursu,p221.html oraz na fanpage ZooDelikatesy pod adresem www.facebook.com/zoodelikatesypl
 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Nagrodami w Konkursie są bony podarunkowe, kolejno:

a) za zajęcie I miejsca – bon podarunkowy w kwocie 50 zł;

b) za zajęcie II miejsca – bon podarunkowy w kwocie 30 zł;

c) za zajęcie III miejsca – bon podarunkowy w kwocie 20 zł.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać wszystkie poniższe czynności:

a) przygotować ręcznie robioną ozdobę choinkową;

b) dostarczyć ją do dowolnego sklepu sieci ZooDelikatesy

c) wypełnić zgłoszenie konkursowe, wpisać czytelnie imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz rodzaj wykonanej ozdoby.

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną ozdobę choinkową, która weźmie udział w Konkursie.
 2. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że jego Zgłoszenie do Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 3. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Zgłoszenia przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Uczestnik wypełniając Zgłoszenie Konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowe przez firmę Zoo Delikatesy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, w szczególności dodanie logo Organizatora oraz Fundator, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Fundatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 7. Wypełnione Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W ramach Konkursu przewidziane są nagrody do wygrania na każdym sklepie sieci ZooDelikatesy, kolejno:

a) za zajęcie I miejsca – bon podarunkowy w kwocie 50 zł (1 szt. na sklep, łącznie 9 szt.);

b) za zajęcie II miejsca – bon podarunkowy w kwocie 30 zł (1 szt. na sklep, łącznie 9 szt.);

c) za zajęcie III miejsca – bon podarunkowy w kwocie 20 zł (1 szt. na sklep, łącznie 9 szt.).

 1. W terminie 1 dnia od zakończenia przyjmowania Zgłoszeń do konkursu (17.12.2016), przedstawiciel Organizatora wylosuje Zgłoszenie które zostanie Nagrodzone główną nagrodą. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage Zoo Delikatesy na Facebooku w dniu 18.12.2016.
 2. Po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie 7 dni laureat winien jest skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@zoodelikatesy.pl w celu ustalenia daty odbioru i odebrać nagrodę za pokwitowaniem. Możliwy jest jedynie odbiór nagrody w sklepie Zoo Delikatesy, w którym zostało przyjęte zgłoszenie.
 3.  Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora – do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135). Podanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 2. Administratorem dany osobowych jest firma PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.
 3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: biuro@zoodelikatesy.pl, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Zoo Delikatesów.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

REGULAMIN KONKURSU

„Rób Zakupy Powyżej 20zł i Wygraj Zestaw Akwariowy w Galerii Metropolia” (dalej „Regulamin”)Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „Rób Zakupy Powyżej 20zł i Wygraj Zestaw Akwariowy w Galerii Metropolia”, (zwanego dalej: „Konkursem”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody głównej w konkursie jest firma AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasnowolskiej 50, dalej zwana „Fundatorem”.

3. Konkurs trwa od 22.10.16 – 23.12.2016 (ogłoszenie zwycięzcy)  przy czym zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 22.12.2016 do godziny 21:00. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.

4. Konkurs podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs jest loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu i członkowie najbliższej rodziny osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zoodelikatesy.pl/regulamin-konkursu,p221.html oraz na fanpage ZooDelikatesy pod adresem www.facebook.com/zoodelikatesypl

8. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

9. Główną nagrodą w konkursie jest Zestaw Akwariowy AQUAEL Glossy White 100 (1 sztuka) składający się z szafki akwariowej oraz akwarium.

10. W cyklach cotygodniowych przeprowadzane będzie losowanie dodatkowych atrakcyjnych nagród rzeczowych. Losowania odbywać będą się w dniach  5.11.2016, 12.11.2016, 19.11.2016, 26.11.2016.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać wszystkie poniższe czynności:

a) dokonać zakup powyżej wartości 20zł w sklepie stacjonarnym Zoo Delikatesy przy ul. Kilińskiego 4 (Galeria Metropolia) i zachować paragon,

b) Po dokonaniu zakupu i zgłoszeniu chęci udziału w konkursie wypełnić Zgłoszenie Konkursowe, wpisać czytelnie Imię i Nazwisko, numer kontaktowy oraz numer paragonu, wrzucić kupon do specjalnie przygotowanego  pojemnika, który wskaże sprzedawca.

2. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać jednorazowo tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe do wypełnienia za okazaniem jednego paragonu o wartości powyżej 20 zł.

3. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że jego Zgłoszenie do Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

4. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Zgłoszenia przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Uczestnik wypełniając Zgłoszenie Konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowe przez firmę Zoo Delikatesy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9 oraz firmie AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP Z O O z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnowolskiej 50, w szczególności dodanie logo Organizatora oraz Fundator, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Fundatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

8. Wypełnione Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

9. Zgłoszenia Konkursowe, które zostaną wylosowane podczas cotygodniowych dodatkowych losowań nie biorą udziału w losowaniu Głównej Nagrody.

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidzianą główną nagrodą jest Zestaw Akwariowy AQUAEL Glossy White 100 (1 sztuka) składający się z szafki akwariowej oraz akwarium.

2. W cyklu cotygodniowym w czasie trwania Konkursu losowane będą dodatkowe atrakcyjne nagrody rzeczowe.

3. W terminie 1 dnia od zakończenia przyjmowania Zgłoszeń do konkursu (22.12.2016), przedstawiciel Organizatora wylosuje Zgłoszenie które zostanie Nagrodzone główną nagrodą. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage Zoo Delikatesy na Facebooku w dniu 23.12.2016.

4. Po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie 7 dni laureat winien jest skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@zoodelikatesy.pl w celu ustalenia daty odbioru i odebrać nagrodę za pokwitowaniem. Możliwy jest jedynie odbiór nagrody w sklepie Zoo Delikatesy w którym konkurs się odbył. W przypadku losowań cotygodniowych laureaci będą informowani o wygranej telefonicznie w celu ustalenia daty odbioru.

5. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora – do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135). Podanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

2. Administratorem dany osobowych jest firma PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: biuro@zoodelikatesy.pl, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Zoo Delikatesów.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
REGULAMIN KONKURSU

„Rób Zakupy Powyżej 20zł i Wygraj Zestaw Akwariowy w PH Ujeścisko” (dalej „Regulamin”)Niniejszy regulamin konkursu o nazwie „Rób Zakupy Powyżej 20zł i Wygraj Zestaw Akwariowy w PH Ujeścisko”, (zwanego dalej: „Konkursem”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Konkursie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma PetFood 24.Sp.zo.o. S.k, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9, NIP 5833156243, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody głównej w konkursie jest firma AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasnowolskiej 50, dalej zwana „Fundatorem”.

3. Konkurs trwa od 22.10.16 – 27.11.2016 (ogłoszenie zwycięzcy)  przy czym zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 26.11.2016 do godziny 21:00. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.

4. Konkurs podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs jest loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu i członkowie najbliższej rodziny osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy, na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zoodelikatesy.pl/regulamin-konkursu,p221.html oraz na fanpage ZooDelikatesy pod adresem www.facebook.com/zoodelikatesypl

8. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

9. Główną nagrodą w konkursie jest Zestaw Akwariowy AQUAEL Leddy 60 (1 sztuka).

10. Dodatkowymi nagrodami w konkursie są:

bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie ZooDelikatesy (2 sztuki), smycz Lishinu (1 sztuka), Aquael Wielki Atlas Ryb Akwariowych (1 sztuka), napowietrzacz Tetra APS 50 (1 sztuka), napowietrzacz Tetra APS 150 (1 sztuka).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać wszystkie poniższe czynności:

a) dokonać zakup powyżej wartości 20zł w sklepie stacjonarnym Zoo Delikatesy w Gdańsku przy ul. Warszawska 69 (Park Handlowy Ujeścisko) i zachować paragon,

b) Po dokonaniu zakupu i zgłoszeniu chęci udziału w konkursie wypełnić Zgłoszenie Konkursowe, wpisać czytelnie Imię i Nazwisko, numer kontaktowy oraz numer paragonu, wrzucić kupon do specjalnie przygotowanego  pojemnika, który wskaże sprzedawca.

2. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać jednorazowo tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe do wypełnienia za okazaniem jednego paragonu o wartości powyżej 20 zł.

3. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że jego Zgłoszenie do Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

4. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Zgłoszenia przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Uczestnik wypełniając Zgłoszenie Konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowe przez firmę Zoo Delikatesy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9 oraz firmie AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP Z O O z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnowolskiej 50, w szczególności dodanie logo Organizatora oraz Fundator, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Fundatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

8. Wypełnione Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidzianą główną nagrodą jest Zestaw Akwariowy AQUAEL Leddy 60 (1 sztuka).

2. W terminie 1 dnia od zakończenia przyjmowania Zgłoszeń do konkursu (26.11.2016), przedstawiciel Organizatora wylosuje Zgłoszenie które zostanie Nagrodzone główną nagrodą. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage Zoo Delikatesy na Facebooku w dniu 27.11.2016.

3. Po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie 7 dni laureat winien jest skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@zoodelikatesy.pl w celu ustalenia daty odbioru i odebrać nagrodę za pokwitowaniem. Możliwy jest jedynie odbiór nagrody w sklepie Zoo Delikatesy w którym konkurs się odbył.

4. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora – do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135). Podanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne. Uczestnikowi służy prawo wglądu, poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

2. Administratorem dany osobowych jest firma PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu PetFood 24.Sp.zo.o Sk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kasztanowej 9.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: biuro@zoodelikatesy.pl, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Zoo Delikatesów.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ŚLEDŹ PROMOCJE

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będziesz mógł być na bieżąco informowany o naszych nowych promocjach i nowościach w ofercie!

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.